ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Wyspecjalizowaliśmy się w obsłudze zamówień publicznych jednostek sektora finansów publicznych i przedsiębiorstw komunalnych. Doradzamy zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Pomagamy w przygotowaniu postępowania oraz zapewniamy wsparcie w trakcie postępowania, włącznie z reprezentacją przed Krajową Izbą Odwoławczą i wszelkimi sądami.

Praktyka prawa zamówień publicznych oferuje kompleksową obsługę w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, obejmującą:

dla zamawiającego
organizowanie i przeprowadzanie dialogu technicznego poprzedzającego postępowanie o udzielenie zamówienia;
pomoc w wyborze optymalnego trybu postępowania o udzielenie zamówienia;
przygotowywanie i konsultowanie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
bieżące doradztwo w toku postępowania i po jego zakończeniu;
przygotowywanie i opiniowanie umowy w sprawie zamówienia publicznego;
przeprowadzanie audytu zakończonych postępowań;
proponowanie rozwiązań zwiększających efektywność procesu udzielania zamówień.

dla wykonawcy
monitorowanie najbardziej interesujących przetargów;
tworzenie projektów dokumentów oraz bazy standardowych dokumentów wymaganych przez zamawiających od wykonawców;
organizację i weryfikację dokumentacji przetargowej; 
stałe wsparcie prawne w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz po jego zakończeniu (wyjaśnianie SIWZ, kontrola statusu postępowania, bieżące konsultacje telefoniczne);
udział w negocjacjach.

dla zamawiającego i wykonawcy
przygotowywanie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej, pism przystępującego oraz skarg do sądu;
reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami.
 

Strona główna  |  Zespół  |  Współpraca |  Specjalizacje  |  Wynagrodzenia  |  Kontakt
Realizacja projektu: Verakom
Copyright © Kancelaria Radcy Prawnego Dominik Bońkowski
projektowanie stron Nowy Sącz